Surinaamse Zangvogel Bond

BESTUUR

Het Bestuur van de Surinaamse Zangvogel Bond is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie.  Zij oefent haar taken uit op basis van de regels van de Statuten en het Wedstrijdreglement en richt zich hierbij primair op de uitvoering van de doelstellingen van de organisatie.

Op grond van haar statutaire taakstelling en bevoegdheid beslist het Bestuur tot toelating van lidverenigingen bij de Surinaamse Zangvogel Bond.

Het Bestuur van de Surinaamse Zangvogel Bond ziet er ook op toe dat bij de organisatie van de wedstrijden de regels van het Wedstrijdreglement worden nageleefd. Bij de wedstrijden worden deze regels daarom dan ook stringent in acht genomen. In het Wedstrijdreglement staan onder meer de regels die betrekking hebben op de organisatie, deelnemers en eisen waaraan een vogel moet voldoen voor deelname aan de wedstrijden.

Indien niet conform de regels van het Wedstrijdreglement wordt gehandeld dan past het Bestuur, in samenspraak met de wedstrijdcommissie, de sancties toe van diskwalificatie, royement, schorsing of een boete.