Surinaamse Zangvogel Bond

STATUTEN

De Statuten van de Surinaamse Zangvogel Bond zijn goedgekeurd op 21 augustus 1991 en geven het navolgende aan.

 

 • Artikel 1                     NAAM, ZETEL EN DUUR

1.De vereniging draagt de naam “SURINAAMSE ZANGVOGEL BOND” en is gevestigd te Paramaribo.
2. De vereniging is opgericht op 1 februari 1970 voor onbepaalde tijd.

 • Artikel 2                     DOEL

De vereniging stelt zich ten doel:
de zangvogelsport te bevorderen en de belangen van de bij haar aangesloten leden te behartigen.

 • Artikel 3                     MIDDELEN

Zij tracht haar doel te bereiken door:

 1. de oprichting van zangvogelverenigingen in Suriname te bevorderen;
 2. de samenwerking onder de bij haar aangesloten verenigingen aan te moedigen;
 3. zangvogelwedstrijden te organiseren, zowel onder de bij haar aangesloten verenigingen als onder de individuele leden der lidverenigingen;
 1. alle wettige middelen die aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn.
 • Artikel 4                     VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 • Artikel 5                     LIDMAATSCHAP

De vereniging bestaat uit:

 1. gewone leden;
 2. ere leden;
 3. donateurs.

Gewone leden zijn door het bestuur als lid aangenomen in Suriname opgerichte en gevestigde zangvogelverenigingen.

Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur, of van tenminste drie stemgerechtigde leden door de algemene ledenvergadering met tenminste  twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.

Donateurs zijn zij die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

 • Artikel 6                     VERKRIJGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Het gewoon lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het bestuur genomen op een daartoe schriftelijk gedaan verzoek. Het verzoek dient gepaard te gaan van een ledenlijst van de verzoekende zangvogelvereniging.

 • Artikel 7                     BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

       1.Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

 1. opzegging door het lid met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden;
 2. ontbinding van het lid;
 3. c.opzegging namens de vereniging indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet ten volle heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke door de statuten voor het lidmaatschap gesteld zijn;
 4. d.royement.
 1. Royement kan worden uitgesproken door het bestuur tegen een lid dat in strijd handelt met de statuten of het huishoudelijk reglement of indien het lid de belangen van de vereniging schaadt. Binnen een maand na het royement kan het betrokken lid in beroep komen bij de Algemene Ledenvergadering.
 • Artikel 8.                    GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie en inschrijfgelden der gewone leden;
 2. bijdragen (van de donateurs) en giften;
 3. andere inkomsten.
 • Artikel 9                     BESTUUR

Het Bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) meerderjarige personen gekozen uit en door de leden. De bestuursleden treden om de 2 jaar af, doch zijn terstond herkiesbaar. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in- en buiten rechte. Het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding der vereniging, wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur kan aan het dagelijks bestuur en aan bepaalde bestuursleden taken delegeren.

 • Artikel 10                   ALGEMENE LEDENVERGADERING

Algemene ledenvergaderingen worden tenminste eenmaal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls het bestuur dit nodig acht of ten minste een vijfde der stemgerechtigde leden hiertoe schriftelijk verzoek met opgaaf van reden bij het bestuur indient.

Het bestuur is verplicht om binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.

Indien het bestuur in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de algemene ledenvergadering bijeen te roepen, zijn de leden die het verzoek hebben gedaan, gerechtigd zulks zelf te doen en daarin rechtsgeldige besluiten te nemen. Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar brengt het bestuur verslag uit omtrent het gevoerde beleid en legt rekening en verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Goedkeuring van dit jaarverslag strekt tot decharge van het bestuur. Algemene ledenvergaderingen dienen ten minste 14 dagen tevoren worden bekendgemaakt op zodanige wijze dat de leden geacht kunnen worden ervan op de hoogte te zijn.

 • Artikel 11                   STEMMING

Alleen gewone leden hebben stemrecht.

Ereleden en donateurs hebben een adviserende stem.

 • Artikel 12                   STEMMING

Tenzij in de statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco uitgebrachte stemmen worden geacht ongeldig te zijn.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk met ongetekende briefjes gestemd met uitzondering van wijziging der Statuten en ontbinding der vereniging over welke zaken immer schriftelijk dient te worden gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, vindt er binnen viertien dagen herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Degene, op wie bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, is gekozen. Staken de stemmen bij de tweede stemming dan beslist het lot.

 • Artikel 13                   WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen alleen worden genomen op een speciaal daartoe belegde algemene ledenvergadering met meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebracht geldige stemmen, terwijl ten minste de helft van de stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig moet zijn.

Indien op deze vergadering het vereiste minimum aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen een maand een tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarop ongeacht het aantal alsdan ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden, het besluit tot wijziging der statuten kan worden genomen, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 • Artikel 14                   ONTBINDING

Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen op een speciaal daartoe belegde algemene ledenvergadering, waarop ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Indien op deze vergadering het vereiste aantal minimum leden niet aanwezig is, wordt binnen een maand een tweede vergadering uitgeschreven, die het recht heeft, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, het besluit tot ontbinding te nemen met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.

 • Artikel 15                   LIQUIDATIE

Bij ontbinding van de vereniging wordt het bestuur belast met de liquidatie, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Artikel 16                   HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld of gewijzigd. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

 • Artikel 17                   SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien of in geval van verschil van mening omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van deze statuten en of het huishoudelijk reglement, beslist het bestuur, behoudens bekrachtiging van dit besluit in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.