Surinaamse Zangvogel Bond

WEDSTRIJDREGELEMENT

Het wedstrijdreglement van de Surinaamse Zangvogel Bond geeft het navolgende aan.

 

 • Artikel 1                     WEDSTRIJDCOMMISSIE
 1. Het bestuur benoemt éénmaal per jaar een wedstrijdcommissie die met de organisatie van de wedstrijden belast zal zijn.
 2. De wedstrijdcommissie bestaat uit maximaal 7 personen, waarbij er twee personen voor de categorieën van de Twa Twa,Pikolet en Rowti worden aangewezen.
 3. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om in situaties, welke niet in het wedstrijdreglement zijn opgenomen een beslissing te nemen, welke voor partijen bindend zal zijn.
 4. Bij het opzettelijk negeren van een instructie van de wedstrijdcommissie wordt een sanctie opgelegd van minimaal SRD. 500,- en of een schorsing terstond voor de periode van (3) maanden voor deelname aan activiteiten van de zangvogelbond.
 5. Besluiten binnen de wedstrijdcommissie worden door de totale commissie genomen.
 • Artikel 2.                    REPMANS

Aan alle, door de Surinaamse Zangvogel Bond georganiseerde wedstrijden, mogen alleen repmans deelnemen. Ingeval de vogel bruine veren heeft, dient dit beoordeeld te worden door de wedstrijdcommissie.

 • Artikel 3.                    WEDSTRIJD

De wedstrijden worden gehouden in een denkbeeldige ring met een middellijn van 4 meter. De wedstrijden worden gehouden op het Eenheidsplein (Onafhankelijkheidsplein), tenzij anders bepaald door het bestuur in afstemming met de wedstrijdcommissie.

 • Artikel 4.                    TROTTEN

De trotten en spijkers of haken van de trotten moeten even hoog staan. Hierbij wordt het volgende in acht genomen:

 1. de lengte van de trotten bedraagt 1.75 m boven de grond.
 2. de hoogte waarop de vogels worden opgehangen (spijkerhoogte) bedraagt 1.50 m boven de grond.
 • Artikel 5.                    AFSTAND

De wedstrijdafstand tussen 2 hangstokken bedraagt 50 cm, en wel gemeten van spijker tot spijker. Dit houdt in dat beide hangstokken of te wel trotten evenwijdig naast elkaar worden neergezet, met inachtneming van een afstand van 50 cm tussen de haken (of spijkers) van beide trotten.

 • Artikel 6.                    VOGELKOOIEN
 1. De vogelkooien dienen op de breedtestok van een kooi te worden opgehangen, en wel aan het

    - 1e breedte dwarslatje van boven uit.
    - 2e breedte dwarslatje van boven uit (bij dubbele bovenlatten).
      b. Bij het anders hangen dan aangegeven in art. 6. a wordt 15 punten in mindering gebracht. Corrigeren is derhalve niet meer toegestaan.
      c. Bij de vogelkooien waarmee wordt meegedaan aan de wedstrijden gaat het om gangbare gelijksoortige Surinaamse vogelkooien.

 • Artikel 7.                    PUBLIEK

De afstand van het publiek en de opgehangen vogels bedraagt minimaal 4 m. aangegeven door een grenslijn.

 • Artikel 8.                    PLAATS SCOORDER

      a. De plaats van de scoorder is vóór het scorebord en wel in een positie schuin voor de vogel.
      b. Bij de Twa Twa bedraagt de afstand tussen het scorebord en de trot waarop de wedstrijdvogel wordt opgehangen 1.50 m. Bij de Picolet en Rowti bedraagt deze afstand 1.0 m.

 • Artikel 9.                    REGELS VOOR DE SCOORDER  
 1. De scoorder moet ervoor zorgdragen dat het scorebord niet teveel wordt bewogen, hetgeen de desbetreffende vogel nadelig zou kunnen beïnvloeden.
 1. De scoorder mag geen voor de vogel storende voorwerpen (z.a. zonnebril, pet) aan of op hebben.
 2. De scoorder dient een slag direkt te noteren.
 3. Een slag bestaat uit tenminste twee aaneengesloten tonen van de melodie van de zang van de vogel. Bijvoorbeeld: kiauw, trit, tiep-tiep bij de Twa Twa, pijé-pijé bij de Pikolet. Echter een roep, tjiep, tjok, kek-kek is geen slag.
 4. De slag die los wordt gefloten bij de Twa Twa als te zijn kiauw, trit, tjiep-tjiep wordt als één slag genoteerd, tenzij deze aangesloten is in een bestaande slag.  
 5. Bij een duidelijke onderbreking van de zang van een vogel, met het vervolg van een slag, volgt hierna een nieuwe score (nieuwe punt).
 6. De scoorder dient duidelijk zichtbaar de score te noteren op het scorebord.
 7. h. De scoorder dient met de notering van de score aan te vangen, vanuit een positie “links boven” van het scorebord. Tevens dient hij te trachten zijn handen zoveel als mogelijk op het scorebord te laten, zodat de vogel niet wordt afgeleid door de bewegingen van zijn hand.
 8. De scoorder dient zich bij het scoren volledig te concentreren op het scoren zelf en dient geen acht te slaan op het publiek.
 • Artikel 10.                  SCOORDERS: AANWIJZING EN SANCTIES
 1. Alle scoorders worden door de wedstrijdcommissie aangewezen. Als scoorders kunnen zowel leden als niet leden worden aangewezen.
 2. Elke vereniging is verplicht tenminste 1 (één) scoorder af te staan voor de gehele duur van de competitie en de vooraf te houden scoorders teach-in.
 3. Indien een scoorder opzettelijk de uitslag beïnvloedt ten nadele cq. ten voordele van een vereniging, dan zal de wedstrijdcommissie beslissen. Het een en ander kan leiden tot diskwalificatie van dit lid voor deelname aan het toernooi of het daarop volgend toernooi. Ingeval het gaat om personen die geen lid zijn dan kan de straf inhouden dat deze personen “permanent” worden uitgesloten om verder als scoorder te worden aangewezen.
 4. Scoorders die zich niet houden aan de regels van het wedstrijdreglement, zoals vervat in artikel 9, kunnen worden uitgesloten voor verdere aanwijzing om in het toernooi te scoren en voor verdere aanwijzing van de daarop volgende periode van 3 maanden.
 • Artikel 11.                  DUUR WEDSTRIJD  

De duur van één set van een wedstrijd bedraagt 15 minuten. Indien de wedstrijd uit één set bestaat, bedraagt de duur ook 15 minuten. Bij de Rowti bedraagt de duur van één set van een wedstrijd 10 minuten. Indien de wedstrijd uit één set bestaat bedraagt de duur ook uit 10 minuten.

 • Artikel 12.                  TIJDSTIP VAN AANVANG  

De aanvang van de 1e set is bepaald op 7.15 uur v.m.

 1. Voor de 1e set wordt 10 minuten in acht genomen.
 2. Tussen elke set wordt er 5 minuten rust in acht genomen.
 3. Voor de Rowti is het tijdstip bepaald op 7.30 v.m.
 • Artikel 13.                  VERBODEN HANDELINGEN  

Tijdens de wedstrijden is het navolgende verboden:

 1. Luidruchtig te zijn;
 2. De aandacht van de scoorder af te leiden, door o.a.luidop commentaar te leveren;
 3. Om binnen de directe omgeving en wel binnen een straal van 25 meter andere Twa Twa’s, Pikolets op na te houden, de zgn. trekkers. Voor de Rowti’s bedraagt deze afstand 15 m.
 4. Om zich in de omgeving van de ring te begeven met een vogel in bruin gestoken verenpak, de zgn. wijfjes, jongmans, of tigrimans en wel zichtbaar binnen een straal van 50 meter.
 5. Het trotten van de wedstrijdvogel binnen een straal van 25 meter.Zulks, met dien verstande dat de deelnemer zich tezamen met de wedstrijdvogel wel mag voegen tot aan de buitenzijde van de ring, waarbinnen de wedstrijd zal aanvangen.
 • Artikel 14.                  VOGELDEELNAME
 1. Een vogel die in een bepaalde competitiewedstrijd voor een bepaalde vereniging is uitgekomen mag niet meer voor een andere vereniging uitkomen in de desbetreffende competitie. Overtreders krijgen deze wedstrijd, indien het toch plaatsvindt, als verloren genoteerd of diskwalificatie van verdere deelname en een boete van ten hoogste SRD. 500.
 2. Vogels waarmee een aanvang is gemaakt bij of tijdens een toernooi dienen blijvend te worden ingezet tijdens dit betreffend toernooi. Bij strijdigheid hiervan wordt dezelfde sancties als onder a toegepast.
 3. Geen uitzondering op het bovenstaande wordt gemaakt bij uitval van één der vogels, ongeacht of deze in de rui is of anderszins is uitgevallen.
 • Artikel 15.                  NIET VERSCHIJNEN DEELNEMER  
 1. Bij het niet verschijnen ter locatie van een vereniging, moet de tegenstander zijn vogel ophangen, waarna scoring normaal plaatsvindt.
 2. De deelnemer mag evenwel binnen 5 minuten, nadat de wedstrijd is aangevangen zijn vogel komen ophangen. Nadien is dit niet meer toegestaan.
 3. Indien een deelnemer niet is verschenen voor een wedstrijd en deze als verloren krijgt genoteerd (hij krijgt een score van 0 genoteerd) dan blijven de vorige scores van deze deelnemer geldig voor het desbetreffend toernooi.
 4. Bij vogels die in de rui zijn en om deze reden niet meer deelnemen aan het toernooi moet de wedstrijdcommissie hieromtrent in kennis worden gesteld. Zulks uiterlijk 1 dag voor aanvang van de wedstrijden.
 • Artikel 16.                  VERENIGINGEN NIET INGESCHREVEN  

Verenigingen die niet zijn ingeschreven bij de Surinaamse Zangvogel Bond mogen niet deelnemen aan toernooien of wedstrijden georganiseerd door deze organisatie.

 • Artikel 17.                  GELIJKE SCORE  
 1. Bij het onbeslist eindigen van een wedstrijd wordt het puntentotaal van alle 3 sets opgeteld en de vereniging met het hoogste puntentotaal is de winnaar. Is dit totaal gelijk, dan beslist het lot.
 2. Bij het onbeslist eindigen van een wedstrijd waar er maar met 1 vogel wordt deelgenomen vindt er na 5 minuten een verlenging plaats  van de wedstrijd met een volgende wedstrijd voor de duur van 5 minuten. Indien ook deze wedstrijd eindigt met een gelijke score dan beslist het lot.
 • Artikel 18.                  DEELNEMERS IN DE RING
 1. De deelnemers mogen de ring betreden na de oproep van de time-keeper “deelnemers in de ring”. De deelnemer die de ring betreedt  vóór de oproep, krijgt een straf van 10 slagen in mindering.
 2. Deelnemers dienen de wedstrijdvogel terstond op te hangen bij de melding van “hangen” door de time-keeper.
 • Artikel 19.                  EERSTE SLAG  

De eerste “slag” wordt pas genoteerd, indien de vogel aan de trot hangt en de kooi is losgelaten.

 • Artikel 20.                  WEGHALEN VOGEL  
 1. In overleg met de wedstrijdcommissie en de eigenaar van de vogel wordt bepaald als een vogel van detrot mag worden weggehaald. Indien dit gebeurt, dan blijft de vogel van de tegenstander zijnkwartier uitzingen. Bij de Rowti is dit tien minuten.
 2. Indien de vogel van de trot wordt weggehaald, heeft de tegenstander reglementair gewonnen.
 3. Zonder voorafgaande toestemming van de wedstrijdcommissie is het verboden om een vogel van detrot weg te halen tijdens het wedden. De boete die hierbij geldt bedraagt tweemaal SRD 500.
 4. Het weghalen van de wedstrijdvogel kan door de wedstrijdcommissie aan de deelnemer niet worden bevolen of opgedragen. Het definitief besluit tot het weghalen ligt bij de deelnemer zelf.
 • Artikel 21.                  PROTESTEN

Protesten dienen uiterlijk tot 15 minuten na de wedstrijd te worden doorgegeven en dienen binnen 24 uur schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur of de wedstrijdcommissie.

 • Artikel 22.                  LOTING
 1. De loting is bindend voor partijen. Het naderhand ruilen van de loten is derhalve niet toegestaan.
 2. De loten worden getrokken door de daarvoor in aanmerking komende leden van de deelnemende verenigingen.
 3. Bij het trekken van de loten is het machtigen van leden van andere verenigingen toegestaan, mits zulks schriftelijk geschiedt.
 • Artikel 23.                  OPHANGEN, LEDENLIJST, MACHTIGEN
 1. De vogels mogen uitsluitend worden opgehangen door bij de desbetreffende verenigingen, aangesloten bij de bond, geregistreerde leden.
 2. Elke vereniging is verplicht om vóór de aanvang van het februari toernooi een ledenlijst te verstrekken aan de bond. Dit onder gelijktijdige betaling van de contributie voor het betreffend jaar. De termijn waarbinnen de contributie en de ledenlijst dienen te zijn ingediend bedraagt maximaal 48 uur vóór aanvang van het februari toernooi, zulks op straffe van diskwalificatie uit de competitie.
 3. De leden mogen niet jonger zijn dan 18 jaar en mogen slechts bij één vereniging per categorie zijngeregistreerd. Overtreders worden onherroepelijk gediskwalificeerd.
 4. Het zogenaamd machtigen van een andere persoon om op te hangen is niet toegestaan, tenzij hiertoe door de wedstrijdcommissie toestemming is verleend ingeval van ziekte of overmachtsituatie.
 • Artikel 24.                  REGEN

Bij regenachtig weer (motregen) worden de wedstrijden normaal voortgezet, hetgeen inhoudt, dat bij toernooien waar drie vogels meedoen, de eerste wedstrijd wordt gestart volgens de procedure, zoals aangegeven in punt 12.

Ingeval het tijdens één van de wedstrijden harder begint te regenen, beslist de wedstrijdcommissie over het al dan niet voortzetten van de wedstrijd. De reeds afgehandelde wedstrijdsets blijven geldig.

 • Artikel 25.                  BOETE, DISKWALIFICATIE, ROYEMENT
 1. Bij onsportief gedrag of onwelvoeglijke taal van de deelnemers of leden van verenigingen vóór, tijdens en na de wedstrijd, wordt een boete van ten hoogste SRD. 500 opgelegd en diskwalificatie van  het betreffende toernooi of het daarop volgend toernooi ingeval de vereniging reeds was uitgeschakeld.
 2. Tegen ongewenste handelingen van de deelnemers of leden van verenigingen (bv. ernstige beledigingen, agressief gedrag of fysiek geweld) worden onherroepelijk maatregelen getroffen, zoals diskwalificatie of royement.
 3. Het verstoren van de algemene orde van een vergadering of andere activiteiten van de bond kan door het bestuur worden gesanctioneerd met een boete van maximaal SRD 500 of een schorsing van maximaal 3 maanden.
 • Artikel 26.                  AFGELASTE WEDSTRIJDEN

Afgelaste wedstrijden kunnen naar het oordeel van de wedstrijdcommissie ook op zaterdagen afgehandeld worden. Hierbij zal er zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de omstandigheden van de leden.

 • Artikel 27.                  GEEN PROTEST
 1. Protest over de uitslag van een wedstrijd is niet mogelijk.
 2. Deelnemers aan de wedstrijden zijn gerechtigd om tijdens de wedstrijden “onregelmatigheden” bij het scoren kenbaar te maken aan de leden van de wedstrijdcommissie.
 • Artikel 28.                  GELDELIJKE BEDRAGEN VERBODEN

Het is de leden van de Surinaamse Zangvogel Bond niet toegestaan om weddenschappen aan te gaan tegen geldsbedragen.