Surinaamse Zangvogel Bond

Taken wedstrijdcommissie

De wedstrijden vinden plaats onder supervisie van de wedstrijdcommissie die toezicht op een ordelijk verloop van de wedstrijden

De voorzitter van de Wedstrijdcommissie is belast met het aanwijzen van een “timekeeper” die de wedstrijdtijd via een stopwatch in de gaten houdt. Ook wordt door de voorzitter de scoorders aangewezen die de slagen van de wedstrijdvogels dienen te noteren. Deze taak wordt door hem vaak gedelegeerd aan andere leden van de wedstrijdcommissie.

In het wedstrijdreglement staan de regels opgenomen waaraan elke wedstrijd moet voldoen en waaraan de deelnemers zich dienen te houden.

Behalve de scoorders en leden van de wedstrijdcommissie mag niemand zich binnen een straal van 4 meters van de vogels begeven. Ook is het de deelnemers en of toeschouwers niet toegestaan om opmerkingen te maken of anderszins de voortgang van de wedstrijden te storen of te beïnvloeden. De wedstrijdcommissie ziet toe op de naleving van deze regels.

De wedstrijdcommissie houdt toezicht erop dat alle wedstrijden worden gehouden volgens de regels van het wedstrijdreglement, waarbij de juiste notering van de slagen van de wedstrijdvogels zeer belangrijk is. Dit omdat het belangrijk wordt geacht om de zang van de wedstrijdvogels zo correct mogelijk te noteren.